e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Bioinformatyka i ewolucja molekularna

Higgs Paul G., Attword Teresa K.
promocja -16%
cena: 83.809523809524 z 70.40 z
Data wydania: 2012
stron: 532, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Bioinformatyka zrozumia³a dla biologów, informatyków i matematyków!
Podstawowy podrêcznik zarówno bioinformatyki, jak i ewolucji molekularnej. Przedstawiono w nim najwa¿niejsze metody obliczeniowe i algorytmy oraz ich zastosowania we wspó³cze¶nie prowadzonych badaniach naukowych. Du¿y nacisk po³o¿ono na omówienie ewolucyjnych aspektów bioinformatyki.
Zalety ksi±¿ki to:
  • zrozumia³e przedstawienie zagadnieñ z zakresu bioinformatyki, takich jak analiza sekwencji, biologiczne bazy danych, metody rozpoznawanie wzorców, ich zastosowanie w genomice, proteomice i analizie wyników eksperymentów mikromacierzowych;
  • umieszczenie bioinformatyki w kontek¶cie biologii ewolucyjnej, omówienie zagadnieñ z zakresu ewolucji molekularnej, fologenetyki molekularnej oraz mechanizmów ewolucji na poziomie genomów;
  • przystêpne przedstawienie teoretycznych i statystycznych podstaw metod wykorzystywanych w bioinformatyce;
  • dodatek matematyczny przydatny dla biologów;
  • zadania i testy umieszczone na koñcu rozdzia³ów, u³atwiaj±ce utrwalenie materia³u;
  • dodatkowe materia³y udostêpnione na angielskiej stronie: www.blackwellpublishing.com/higgs.
Podrêcznik przeznaczony jest dla studentów i wyk³adowców bioinformatyki, biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii, nauk medycznych, matematyki stosowanej, statystyki, fizyki i chemii oraz pracowników naukowych.
Cena: 70.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
G³owa do liczb (29.89z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (26.95z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Symulacje komputerowe w fizyce (24.76z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (23.68z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Kompleksowe przygotowanie do matury. Poziom podstawowy (49.00z)
Przygody Bajtazara 25 lat Olimpiady Informatycznej - wybór zadañ (63.20z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8 (18.67z)
G³owa do liczb (26.95z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (49.00z)
Funkcja wyk³adnicza, logarytmy i ci±gi. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)

Pozostae z serii: Inne

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Deep Learning with Theano (179.00z)
Adobe Photoshop CS6/CS6 PL. Oficjalny podrêcznik (42.35z)
Fotografia przyrodnicza. Techniki pracy najs³ynniejszych fotografów natury (59.00z)
Odzyskiwanie danych w praktyce (29.00z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Android Things Quick Start Guide (109.00z)
Python, C++, JavaScript. Zadania z programowania (16.45z)
Sekrety SEO. Tajna wiedza ekspertów (43.45z)
FISZKI audio j. niemiecki S³ownictwo 3 (23.20z)
SQL Cookbook. 2nd Edition (220.15z)
Excel. Funkcje w przyk³adach. Wydanie II (37.95z)
Microsoft Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków (54.90z)
Zawód tester. Od decyzji do zdobycia do¶wiadczenia. Wydanie II (49.45z)
Access. Analiza danych. Receptury. eBook. Pdf (42.90z)
Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (15.90z)
Mastering Active Directory - Second Edition (209.00z)
C++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum profesjonalisty (65.00z)
Kuloodporny Ajax. Jak nowocze¶nie projektowaæ strony internetowe (29.00z)
Analiza danych w naukach ¶cis³ych i technice (45.26z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań