e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -18%


Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce

Porêbski Wies³aw
promocja -18%
cena: 23.975609756098 z 19.66 z
Data wydania: 2008
stron: 272, miêkka oprawa, format: 170 x 240

wicej na stronie helion.pl
W tê ksi±¿kê warto zainwestowaæ, poniewa¿ ma ona warto¶æ ponadczasow±, podobnie jak standard ISO, na którym jest oparta. Mo¿na j± poleciæ jako ¼ród³o odniesienia dla jêzyka C++. Warto j± czytaæ i poznawaæ zawarte w niej krótkie, a tre¶ciwe wprowadzenia teoretyczne i teksty ¼ród³owe oraz omówienia programów. Zrozumienie podstawowych koncepcji i opanowanie konstrukcji jêzyka C++ nie wymaga znajomo¶ci ¿adnego innego jêzyka programowania. Je¿eli kto¶ chce poznaæ i opanowaæ warsztat programowania obiektowego, to ksi±¿ka Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce znakomicie pos³u¿y temu celowi. W tekstach i omówieniach oko³o 200 programów mo¿na znale¼æ wiele wskazówek dotycz±cych pragmatyki, tj. mo¿liwo¶ci i umiejêtno¶ci stosowania ró¿nych konstrukcji jêzykowych w tych samych lub odmiennych kontekstach, a tak¿e u¿yteczne idiomy jêzykowe. Wyk³ad wywiedziony ze standardu nie podlega chwilowym modom, zwi±zanym z ró¿nymi ¶rodowiskami programistycznymi, a wiêc jest niezale¿ny od aktualnych interesów producentów oprogramowania narzêdziowego.
Ksi±¿ka prezentuje syntaktykê, semantykê i pragmatykê hybrydowego, proceduralno-obiektowego jêzyka programowania C++. Prezentowane tre¶ci s± zgodne ze standardem ISO z roku 2003. Omawiane w kolejnych rozdzia³ach konstrukcje jêzykowe opisano zwiê¼le, jednak wystarczaj±co dok³adnie. Konstrukcje te starano siê opisywaæ nie w formie suchych, sformalizowanych definicji, lecz semantycznie bogatszych i lepiej zrozumia³ych definicji nieformalnych. Przeczytanie ksi±¿ki umo¿liwia poznanie jêzyka C++ pod warunkiem, ¿e skompilujemy i wykonamy (³atwe do wydzielenia z tekstu) zamieszczone w niej programy. Do przetwarzania programów mo¿na wykorzystaæ zarówno kompilator wywo³ywany z wiersza polecenia (np. GNU g++ w ¶rodowisku Unix/Linux), jak i jedno z tzw. ¶rodowisk zintegrowanych (np. Borland bc3.1, bc5.01, bcb6, Eclipse, VIDE, Dev-C++).
Wyk³ad jest prowadzony w sposób systematyczny: od podstawowych elementów i konstrukcji jêzyka którym towarzysz± proste programy, przez konstrukcje wynikaj±ce z paradygmatu proceduralnego, koñcz±c na specyficznych w³asno¶ciach klas i obiektów, takich jak dziedziczenie, polimorfizm, parametryzacja klas i funkcji, dynamiczna identyfikacja typów. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na omawiane w ksi±¿ce objête standardem ISO tematy, takie jak obs³uga wyj±tków, tworzenie obiektów funkcyjnych, elementy biblioteki STL oraz przestrzenie nazw.


Cena: 19.66 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (81.95z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
C++ bez obaw (59.00z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (90.89z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
C++ High Performance (139.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (89.00z)
C++ Fundamentals (94.99z)

Pozostae z serii: Inne

Implementing Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (229.00z)
Red Hat Linux 7.1. Ksiêga eksperta (99.00z)
Palm OS Programming. The Developer's Guide. 2nd Edition (220.15z)
R Deep Learning Projects (119.00z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (69.00z)
CSS. Witryny internetowe szyte na miarê. Autorytety informatyki. Wydanie II (49.00z)
Macromedia Fireworks MX 2004. Oficjalny podrêcznik (49.90z)
Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie III (30.87z)
Wojownik sieci. Wydanie II. eBook. Mobi (79.00z)
Hands-On Mobile Development with .NET Core (109.00z)
Mega hit na maturê. Geografia 3. Atmosfera. Strefy klimatyczne. Geografia fizyczna Polski (3.96z)
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny. eBook. Mobi (54.99z)
Dotknij, przesuñ, potrz±¶nij. Od pomys³u do gry na iPhone'a i iPada. eBook. Mobi (31.99z)
Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod (42.21z)
Programowanie aplikacji dla Androida. The Big Nerd Ranch Guide. Wydanie III (99.00z)
GIMP. Kreatywne techniki dla fotografów i grafików (59.00z)
Mastering Unity 2017 Game Development with C# - Second Edition (189.00z)
IT Product Manager. Pierwsze kroki (23.94z)
ASP. Kompendium programisty (70.00z)
Turbo Pascal i Borland C++. Przyk³ady. Wydanie II (47.00z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | autoszyby Drawsko Pomnorskie, Mirosławiec | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | benabbott