e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Uk³ady mikroprocesorowe

Krzy¿anowski Ryszard
promocja -16%
cena: 44.797619047619 z 37.63 z
Data wydania: 2012
stron: 250, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka przeznaczona dla wszystkich, którzy chc± poznaæ dzia³anie mikroprocesorów, mikrokontrolerów i mikrokomputerów. Wa¿nymi odbiorcami ksi±¿ki s± s³uchacze Policealnych Studiów Informatyki oraz studenci kierunków informatycznych, a tak¿e uczniowie Techników Elektronicznych.
W ksi±¿ce opisano:
 • dzia³anie mikrokomputera i mikroprocesora;
 • rodzaje uk³adów we/wy i ich wspó³pracê z mikroprocesorem oraz z urz±dzeniami zewnêtrznymi;
 • najczê¶ciej stosowane interfejsy mikrokomputerów i mikrokontrolerów;
 • budowê, dzia³anie, rejestry i listê rozkazów mikrokontrolera 8051;
 • mikrokontrolery firmy Atmel z pamiêciami Flash ROM oraz mikrokontrolery PIC firmy Microchip;
 • procedury i jêzyki programowania;
 • asembler mikrokontrolera 8051 oraz korzystanie z zestawu uruchomieniowego;
 • przyk³ady programów przeznaczonych dla systemu DSM-51 oraz schemat i program sterownika mikroprocesorowego;
 • towarzysz±ce uk³ady mikroprocesorowe, jak bufor trójstanowy i rejestr zatrzaskowy oraz uniwersalne, programowane uk³ady ¶redniej skali integracji;
 • rodzaje i w³a¶ciwo¶ci pamiêci RAM i ROM stosowanych w mikrokontrolerach i mikrokomputerach oraz sterowniki wy¶wietlacza ciek³okrystalicznego i wy¶wietlacza LED;
 • rozwój mikroprocesorów stosowanych w mikrokomputerach PC;
 • w³a¶ciwo¶ci i parametry najnowszych mikroprocesorów firm Intel i AMD;
 • budowê mikrokomputera PC, p³yty g³ówne, chipsety i z³±cza rozszerzeñ.
Wyja¶niono tak¿e rolê BIOSu i systemu operacyjnego, podzia³ pamiêci RAM i rodzaje modu³ów pamiêci. Na zakoñczenie opisano porty mikrokomputera PC oraz system AC 97.
 

 


Cena: 37.63 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Observability Engineering (220.15z)
Deep learning i modelowanie generatywne. Jak nauczyæ komputer malowania, pisania, komponowania i grania (36.85z)
Hands-On High Performance Programming with Qt 5 (139.00z)
Microsoft SharePoint 2010 dla programistów (35.91z)
Kotlin dla Android Developerów. Kurs video. Programowanie aplikacji (29.00z)
Specyfikacja oprogramowania. In¿ynieria wymagañ. Wydanie III (99.00z)
Build Your Own Programming Language (139.00z)
Microservice Architecture. Aligning Principles, Practices, and Culture (143.65z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Sztuczne sieci neuronowe (35.81z)
Amazon Connect: Up and Running (109.00z)
Platforma Windows Azure (43.45z)
Webpack 5. Kurs video. Kompletny przewodnik dla pocz±tkuj±cych (79.00z)
Learning DCOM (109.65z)
SAP Intelligent RPA for Developers (149.00z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Programowanie obiektowe i programowanie pod Windows. Tom II (24.31z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (49.45z)
Learn WinUI 3.0 (159.00z)
Learn Data Structures and Algorithms with Golang (129.00z)
Podman for DevOps (189.00z)

Pozostae z serii: Inne

Budowanie systemów inteligentnych (71.20z)
Jêzyk C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów (13.70z)
Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik (22.90z)
Angular w akcji (32.45z)
Praga. Z³oty hrad nad We³taw±. Wydanie 6 (29.90z)
ABC sam sk³adam komputer. Wydanie IV (21.45z)
Wprowadzenie do potoku renderuj±cego OpenGL (47.20z)
Szczera prawda o nieuczciwo¶ci. Jak ok³amujemy wszystkich, a zw³aszcza samych siebie (30.72z)
Deep learning z TensorFlow 2 i Keras dla zaawansowanych. Sieci GAN i VAE, deep RL, uczenie nienadzorowane, wykrywanie i segmentacja obiektów i nie tylko. Wydanie II (57.85z)
JavaScript. Aplikacje WWW. eBook. ePub (31.99z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)
Piêciodniowy sprint. Rozwi±zywanie trudnych problemów i testowanie pomys³ów (25.35z)
Inventor. Podstawy projektowania (43.45z)
Sharing Big Data Safely. Managing Data Security (101.15z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (10.95z)
Hands-On Linux for Architects (109.00z)
Python: Master the Art of Design Patterns (229.00z)
Po prostu JavaScript. Wydanie III (33.00z)
Photoshop 7. Æwiczenia praktyczne (12.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html | wellness Ciechocinek