e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -22%


Algebra macierzy liczbowych

Adam Marlewski
promocja -22%
cena: 27.692307692308 z 21.60 z
Data wydania: 2010
stron: 238, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Podrêcznik jest przeznaczony dla studentów pierwszego roku wy¿szych szkó³ technicznych. Omawia rachunek na skoñczonych macierzach liczbowych, a wiêc tak¿e na wektorach (maj±cych dwie, trzy i dowoln± liczbê wspó³rzêdnych) i liczbach zespolonych (jako ¿e jedn± z reprezentacji liczby zespolonej jest zapis macierzowy).
Zamieszcza liczne przyk³ady, przedstawia wzory (np. z zakresu geometrii analitycznej - równania prostej i p³aszczyny w rzeczywistej przestrzeni trzywymiarowej) i algorytmy (np. obliczania wyznacznika, wyznaczania rzêdu, znajdowania rozwi±zania uk³adu równañ algebraicznych liniowych) oraz kryteria (np. równoleg³o¶ci prostych na plaszczy¼nie, istnienia wspólnego dzielnika dwóch wielomianów, stabilno¶ci wielomianów w sensie Hurwitza).
Szczególniejsz± uwagê zwraca na relacjê równowa¿no¶ci i generowane przez ni± klasy abstrakcji oraz na izomorficzn± nierozró¿nialno¶æ okre¶lonych struktur algebraicznych (takich jak grupa, pier¶cieñ, cia³o i przestrzeñ liniowa), w ten sposób wprowadzaj±c czytelnika w algebrê abstrakcyjn±.


Cena: 21.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Funkcja kwadratowa i funkcja wymierna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Wstêp do informatyki nie tylko dla informatyków (62.10z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (20.35z)
Gry i zabawy z zapa³kami (29.90z)
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik (16.20z)
G³owa do liczb (26.95z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (21.95z)
Prawdopodobieñstwo i statystyka. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Trening intelektu dla dzieci (12.14z)
Matematyczne szkie³ko i oko. Mniej i bardziej powa¿ne zastosowania matmy (27.90z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (54.45z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (26.95z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (21.99z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (15.95z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (28.46z)

Pozostae z serii: Inne

PHP. Kurs video. Poziom pierwszy. Programowanie obiektowe w praktyce (19.00z)
Systemy ucz±ce siê (39.01z)
Testowanie i jako¶æ oprogramowania. Modele, techniki, narzêdzia (124.87z)
ASP.NET MVC 5 with Bootstrap and Knockout.js. Building Dynamic, Responsive Web Applications (101.15z)
Zagubiony przedsiêbiorca. Brutalnie szczery przewodnik po ¶wiecie startupów (26.95z)
Jak sk³adaæ tekst? Komputer nie jest maszyn± do pisania. Wydanie 2 (39.90z)
Ajax on Java (37.00z)
Programming the iPhone User Experience. Developing and Designing Cocoa Touch Applications (118.15z)
Visual Studio 2019 Tricks and Techniques (129.00z)
Django. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych w Pythonie (83.85z)
Practical Cloud-Native Java Development with MicroProfile (139.00z)
Logo Design Love: Zaprojektuj genialny logotyp! (49.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (19.20z)
ABC Access 2016 PL (21.95z)
Podstawy technologii monta¿u dla elektroników. Wyd.2 (60.95z)
UML 2.0 Pocket Reference. UML Syntax and Usage (55.24z)
C# 7 i .NET Core 2.0. Programowanie wielow±tkowych i wspó³bie¿nych aplikacji (30.38z)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (29.90z)
Lutowanie od podstaw (37.00z)
Matematyka w uczeniu maszynowym (129.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media