e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -22%


Kreatywna fotografia cyfrowa. Monta¿, retusz i techniki artystyczne

Tuma Tomas
promocja -22%
cena: 49.846153846154 z 38.88 z
Data wydania: 2006
stron: 184, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Nadej¶cie technologii cyfrowych dla wielu fotografów oznacza wzrost wydajno¶ci pracy. Wiêkszo¶æ korekt zdjêæ za pomoc± oprogramowania komputerowego na¶laduje tradycyjne efekty, które by³y bardzo czêsto powi±zane ze stosunkowo z³o¿onymi procesami. Jednak mimo to podstawy fotografowania i techniki pozostaj± takie same. Poznawanie wzajemnych powi±zañ klasycznych metod i manipulacji cyfrowych jest ¶wietn± szko³± kreatywnego my¶lenia. Poszczególne instrukcje w tej ksi±¿ce nie s± jednak wyczerpuj±cym przegl±dem technik stosowanych w fotografii cyfrowej, nale¿y je raczej przyjmowaæ jako inspiracjê do swojej kreatywnej pracy. Szukanie nowych dróg jest przygod±, która mo¿e doprowadziæ do ciekawych efektów.


Cena: 38.88 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki fotografowania

Portrety. Kreatywna fotografia (32.45z)
Fotografia produktowa. Od przedmiotu do martwej natury (53.26z)
Fotografia krajobrazowa wed³ug Scotta Kelby'ego. Przewodnik krok po kroku (24.50z)
Serce fotografii. Jak robiæ zdjêcia pe³ne wyrazu (37.76z)
Cyfrowa fotografia ¶lubna. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Najlepsze wskazówki (24.34z)
Fotografowanie modelek. Techniki o¶wietleniowe (39.90z)
Fotograf w podró¿y (32.45z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Profesjonalne zdjêcia krok po kroku (31.36z)
Fotografia cyfrowa wed³ug Davida Pogue'a (26.95z)
Poradnik fotograficzny. Wydanie uaktualnione (22.78z)
Fotografia daleko od domu (30.19z)
Fotografia portretowa i reporta¿owa. Warsztaty fotograficzne (32.45z)
Fotografia cyfrowa. Nieoficjalny podrêcznik (36.85z)
Cyfrowa fotografia pejza¿owa. ¦ladami Ansela Adamsa oraz wielkich mistrzów (34.72z)
Kalejdoskop fotografii. Miêdzy technik± a sztuk± (43.45z)
Twarz± w twarz z obiektywem. Sztuka fotografowania ludzi (37.95z)
Technika HDR. Warsztaty fotograficzne (32.45z)
¦lub w obiektywie. Zatrzymaj w kadrze ten wyj±tkowy dzieñ (43.45z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 200 ujêæ Scotta Kelby'ego. Wydanie II (21.95z)

Pozostae z serii: Inne

Wêdrówki przez czas. Nieoczywiste rozmowy o dziejach Europy (30.20z)
Magento. Przewodnik dla programistów PHP (25.93z)
Tcl/Tk. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
mod_perl. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
NetSuite for Consultants (159.00z)
SolidWorks 2001 Plus. Podstawy (29.00z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (14.85z)
Delphi. Almanach (70.00z)
Adobe Photoshop CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik. Adobe Flash CS3 Professional. Oficjalny podrêcznik (109.00z)
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 1 (99.00z)
Certified Information Security Manager Exam Prep Guide (159.00z)
Computer Science & Perl Programming. Best of The Perl Journal (169.15z)
Final Cut Pro Efficient Editing (249.00z)
Jêzyk niemiecki w IT. Rozmówki (18.24z)
The DevOps 2.5 Toolkit (139.00z)
Tatry. Przewodniki górskie. Wydanie 2 (29.90z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom ¶rednio zaawansowany (21.95z)
25 sztuczek przy budowaniu wykresów (19.42z)
Big Data. Najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obs³ugi danych w czasie rzeczywistym (32.45z)
C#. Leksykon (30.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | http://sorellebutik.pl