e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -23%


Microsoft Access 2013. Krok po kroku

Lambert Joan, Cox Joyce
promocja -23%
cena: 58.181818181818 z 44.80 z
Data wydania: 2013
stron: 390, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Skuteczna nauka programuMicrosoft Access 2013Przekonaj siê, jak ³atwo i szybko mo¿esz siê nauczyæ tworzyæ w³asne bazy danych przy u¿yciu Microsoft Access 2013. Korzystaj±c z ksi±¿ek serii Krok po kroku sam okre¶lasz tempo nabywania i utrwalania niezbêdnych umiejêtno¶ci, po prostu wtedy, kiedy s± one potrzebne! Budowanie niestandardowych baz danych od pocz±tku lub przy u¿y-ciu szablonów Tworzenie formularzy do wprowadzania, edycji i prezentowania da-nych Pisanie kwerend do wydobywania i manipulowania danymi Importowanie danych z innych baz i dokumentów Projektowanie, wykonywanie i drukowanie raportów oraz do³±czanie raportów podrzêdnych Zabezpieczanie siê przed zniekszta³ceniem danych i nieautoryzowa-nym dostêpem1. Wykonuj proste, numerowane instrukcje 2. Sprawdzaj swoj± pracê, porównuj±c ze zrzutami ekranowymi3. Korzystaj z porad i wskazówek praktycznych4. Rozwijaj umiejêtno¶ci praktyczne, korzystaj±c z gotowych plików do æwiczeñBuduj te umiejêtno¶ci, których potrzebujeszUcz siê we w³asnym tempie

Cena: 44.80 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Integrating Excel and Access (135.15z)
Po prostu Access 2003 PL (29.90z)
Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych (29.00z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
ABC Accessa 2002/XP PL (15.00z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (65.45z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (119.00z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (48.95z)
Access 2007 PL. Biblia (80.85z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
Access 2013 PL. Kurs (39.90z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
ABC Access 2007 PL (29.00z)
Access 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Corda (254.15z)
SolidWorks Simulation 2020. Statyczna analiza wytrzyma³o¶ciowa (56.07z)
Jêzyk C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów (24.90z)
AutoCAD. Konstrukcje budowlane (59.00z)
Active Directory Windows Server 2008 Resource Kit (87.92z)
Tablice informatyczne. Flash MX 2004 ActionScript (3.90z)
Mastering Embedded Linux Programming - Second Edition (189.00z)
Formu³a wp³ywu. Dzia³asz naprawdê, czy jedynie robisz zamieszanie? (21.95z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
SCRUM. Czyli jak robiæ dwa razy wiêcej dwa razy szybciej (49.45z)
JavaScript: The Definitive Guide. Activate Your Web Pages. 6th Edition (143.65z)
Witt morphisms (6.72z)
Beginning C# 7 Hands-On The Core Language (159.00z)
jQuery. Rusz g³ow±! (77.00z)
Jak to zrobiæ w Lightroomie? Najkrótsze drogi do najlepszych rozwi±zañ (59.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne (29.00z)
Learning the bash Shell. Unix Shell Programming. 3rd Edition (118.15z)
Rozwijanie mikrous³ug w Pythonie. Budowa, testowanie, instalacja i skalowanie (35.99z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty, które porw± t³umy. Wydanie 2 rozszerzone (18.50z)
Objective-C. Podstawy (32.45z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek