e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -14%


Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365. Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze

Brett Hill
promocja -14%
cena: 68.5 z 58.91 z
Data wydania: 2012
stron: 380, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Przejmij kontrolê nad komunikacj± w ma³ej firmie i popraw produktywno¶æ dziêki us³ugom chmury Microsoft Office 365. Precyzyjny opis, ³atwe do przej¶cia procedury i praktyczne porady zamieszczone w tej ksi±¿ce pozwalaj± ka¿demu, a nie tylko ekspertom IT, dowiedzieæ siê, jak implementowaæ us³ugi Office 365 dla specjalistów i ma³ych firm. Niezale¿nie od wybranego planu, ksi±¿ka przekazuje warto¶ciow± wiedzê na temat konfigurowania, wdra¿ania i utrzymania us³ug Office 365.
Dowiedz siê, jak:
  • Szybko i ³atwo zainstalowaæ i zarz±dzaæ us³ugami chmury Office 365
  • Poprawiæ wizerunek firmy za pomoc± niestandardowej witryny sieci Web i nazwy domeny poczty elektronicznej
  • Skonfigurowaæ us³ugi Office 365 na poszczególnych komputerach PC i przeprowadziæ migracjê poczty e-mail
  • Udostêpniaæ listy, kalendarze i kontakty w poczcie e-mail opartej na chmurze
  • Byæ stale w kontakcie ze swoj± firm± w dowolnym miejscu przy u¿yciu urz±dzeñ przeno¶nych
  • Optymalizowaæ wspó³pracê zespo³u i udostêpnianie plików przy u¿yciu us³ugi Microsoft SharePoint Online
  • Pozostaæ w kontakcie z wa¿nymi osobami przy u¿yciu wiadomo¶ci b³yskawicznych, telekonferencji i wideo
  • U¿ywaæ us³ugi Microsoft Lync Online do rozmów w czasie rzeczywistym lub wyposa¿enia po³±czeñ telefonicznych w wiadomo¶ci tekstowe
O autorze:
Brett Hill, MVP w dziedzinie Microsoft Office 365, jest konsultantem, prezenterem, wyk³adowc± i autorem specjalizuj±cym siê w technologiach chmury i us³ugach online. Do niedawna sprawowa³ w firmie Microsoft funkcjê Technical Readiness Manager for Online Services, a obecnie prowadzi popularne witryny informacyjno-instrukta¿owe dla us³ug Office 365.


Cena: 58.91 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Microsoft Office Access 2007: Egzamin 77-605 z p³yt± CD (47.20z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (65.45z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access 2016 PL w biurze i nie tylko (42.35z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
ABC Accessa 2002/XP PL (15.00z)
Access 2019 PL. Biblia (149.00z)
Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (119.00z)
Access 2013 PL. Biblia (149.00z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
ABC Access 2016 PL (39.90z)
Access 2002/XP. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Access 2013 PL. Kurs (39.90z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
100 sposobów na Access (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Ruby on Rails. Wprowadzenie (29.00z)
Learning Malware Analysis (179.00z)
PC Hardware in a Nutshell. 3rd Edition (152.15z)
Komputerowy detektyw. Algorytmiczna opowie¶æ o przestêpstwach, spiskach i obliczeniach (49.03z)
Egipt. Zielony przewodnik (wydanie I) (39.90z)
Internet of Things for Architects (149.00z)
Red Hat Linux 8. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Bayesian Analysis with Python - Second Edition (139.00z)
Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II (79.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
Access 2002/XP PL dla ka¿dego (65.00z)
Padding, Borders, Outlines, and Margins in CSS. CSS Box Model Details (29.67z)
Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe (26.95z)
Intelligent Projects Using Python (139.00z)
Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik praktyczny (62.37z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
QuarkXPress 4.1. Praktyczne projekty (25.00z)
Projekt Jednoro¿ec. Powie¶æ o szansie w epoce przewrotów cyfrowych (37.17z)
Litwa, £otwa i Estonia. Ba³tycki ³añcuch. Wydanie 4 (39.90z)
PGP. Szyfrowanie informacji. Æwiczenia praktyczne (11.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html | wellness Ciechocinek