e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego

Szmuc Tomasz, Szpyrka Marcin
promocja -20%
cena: 81.9625 z 65.57 z
Data wydania: 2010
stron: 466, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Rozwijaj±cy siê rynek zastosowañ systemów informatycznych powoduje wzrost zapotrzebowania na systemy, które powinny byæ rozwijane szybko, jak najmniejszym kosztem, przy zapewnieniu wysokiej jako¶ci produktu koñcowego. Choæ wydaje siê, i¿ oczekiwania te wzajemnie siê wykluczaj±, wci±¿ podejmowane s± próby opracowania metod, które by je spe³ni³y. W ostatnich latach obserwuje siê wzrost zainteresowania zastosowaniem metod formalnych przy realizacji systemów informatycznych.

Ksi±¿ka sk³ada siê z dwóch powi±zanych czê¶ci: teoretycznej i teoretyczno-aplikacyjnej. W pierwszej przedstawiono elementy wyk³adu z logiki matematycznej, teorii sieci Petriego i algebry procesów. Druga czê¶æ ma charakter bardziej przystêpny, ukierunkowany na praktykê in¿yniersk±.

Ksi±¿ka jest przeznaczona jest dla tych, którzy metody formalne chc± wykorzystaæ w badaniach naukowych lub w praktyce in¿ynierskiej, dla wyk³adowców takich przedmiotów, które przynajmniej czê¶ciowo dotycz± tych metod, a tak¿e dla studentów studiów in¿ynierskich, magisterskich i doktoranckich, na których wyk³adane s± zagadnienia dotycz±ce metod formalnych.

Cena: 65.57 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
DDD. Kompendium wiedzy (19.20z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (67.00z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (26.95z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
Sztuka dobrego programowania (41.07z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)

Pozostae z serii: Inne

Jeste¶ mark±. Jak odnie¶æ sukces i pozostaæ sob± (12.90z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)
C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty. eBook. Pdf (39.00z)
Complete Vue.js 2 Web Development (159.00z)
PyTorch 1.x Reinforcement Learning Cookbook (129.00z)
PHP7 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 40 lekcjach (30.87z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie II (29.49z)
Windows Powershell Pocket Reference (38.17z)
Biznes spo³eczno¶ciowy. MLM moimi oczami (b2b) (32.44z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Zagadnienia zaawansowane. Wydanie II (32.45z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Komplet (79.00z)
C#. Kurs video. Zacznij programowaæ obiektowo! (47.60z)
Building Low-Code Applications with Mendix (149.00z)
Mastering pandas - Second Edition (139.00z)
WebAssembly: The Definitive Guide (220.15z)
Python Web Development with Sanic (129.00z)
React. Wstêp do programowania (37.95z)
eBay Hacks. Tips & Tools for Bidding, Buying, and Selling. 2nd Edition (80.74z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie V (109.45z)
Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 2. Poziom rozszerzony. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa