e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Systemy ucz±ce siê

Skorzybut Micha³, Krzy¶ko Miros³aw, Górecki Tomasz, Wo³yñski Waldemar
promocja -20%
cena: 48.7625 z 39.01 z
Data wydania: 2009
stron: 400, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Jest to nowoczesny podrêcznik zaawansowanych technik analizy danych stosowanych w zagadnieniach klasyfikacji, z g³ównym naciskiem na metody statystyczne. Ksi±¿ka sk³ada siê z dwóch czê¶ci .W pierwszej z nich przedstawiono systemy uczenia siê pod nadzorem, w czê¶ci drugiej opisano cztery podstawowe metody uczenia siê bez nadzoru . Uwzglêdniono wiêkszo¶æ nowych najbardziej obiecuj±cych metod powsta³ych w ostatnim dziesiêcioleciu.

Podrêcznik jest przeznaczony dla studentów studiów matematycznych, informatycznych i technicznych, na których analiza jest przedmiotem obowi±zkowym lub fakultatywnym.

Cena: 39.01 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (54.29z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (70.95z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

Red Hat Linux 6.2. Æwiczenia praktyczne (16.00z)
C++ Builder (84.00z)
Projektowanie baz danych dla ka¿dego. Przewodnik krok po kroku. Wydanie IV (64.35z)
Tworzenie gier 2D i 3D w jêzyku Turbo Pascal (69.00z)
Blender. Od planowania, modelowania oraz teksturowania do animacji i renderingu. Praktyczne projekty (49.00z)
PHP5. Obiekty, wzorce, narzêdzia (99.00z)
Implementowanie Czystej Architektury w Pythonie (37.95z)
JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji (32.45z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (99.00z)
Architecting Modern Java EE Applications (189.00z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
PHP. Receptury. Wydanie II. eBook. Mobi (79.00z)
Search Engine Optimization (42.42z)
Ciekawe zadania z matematyki. Zbiór zadañ dla zainteresowanego matematyk± licealisty (17.07z)
Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (5.90z)
Twitter. Prawdziwa historia o bogactwie, w³adzy, przyja¼ni i zdradzie (39.90z)
Programowanie robotów. Sterowanie prac± robotów autonomicznych (32.45z)
Wa³kowanie Ameryki (12.90z)
Getting Things Done dla nastolatków. Jak ogarn±æ wiele spraw i zyskaæ mnóstwo czasu (20.35z)
Po prostu PowerPoint 2003 PL (59.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek