e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: dtp
Seria: Inne
Promocja: -40%


Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podrêcznik

Adobe Creative Team
promocja -40%
cena: 49 z 29.40 z
Data wydania: 2008-07-09
stron: 240, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Polecane przez firmê Adobe kompendium wiedzy o pakiecie Acrobat 3D
 • Jak generowaæ dokumenty 3D PDF?
 • W jaki sposób tworzyæ obiekty trójwymiarowe?
 • Jak ³±czyæ Acrobat 3D z MS Office?
Pomimo coraz wiêkszej standaryzacji oprogramowania projektowego, nadal ka¿dy z producentów wykorzystuje w swoich systemach inny format zapisu obiektów 3D oraz rysunków technicznych. Nie sprawia to problemów w przypadku wymiany projektów pomiêdzy u¿ytkownikami tej samej aplikacji, lecz kiedy efekt prac projektantów ma zostaæ zaprezentowany szerszemu audytorium, pojawiaj± siê k³opoty. Wtedy z pomoc± przychodzi znany od dawna format PDF, który mo¿e tak¿e zostaæ wykorzystany do zapisywania dokumentów zawieraj±cych obiekty trójwymiarowe i rysunki pochodz±ce z programów CAD. Firma Adobe, twórca formatu PDF, stworzy³a tak¿e doskona³e narzêdzie - Acrobat 3D, dziêki któremu generowanie takich dokumentów jest niezwykle proste.
"Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podrêcznik" to przygotowany i zatwierdzony przez specjalistów z firmy Adobe zbiór æwiczeñ, które pomog± Ci poznaæ mo¿liwo¶ci tej aplikacji. Czytaj±c tê ksi±¿kê, opanujesz interfejs u¿ytkownika i wykreujesz dokumenty 3D PDF. Nauczysz siê modyfikowaæ modele 3D, zabezpieczaæ dokumenty has³em i opatrywaæ je komentarzami. Skorzystasz z Acrobat Toolkit s³u¿±cego do tworzenia grafik 2D oraz animacji i dowiesz siê, jak umieszczaæ modele 3D w dokumentach pakietu Office.
 • Interfejs u¿ytkownika programu Acrobat 3D
 • Przegl±danie dokumentów 3D PDF
 • Konwertowanie plików 3D do PDF
 • Edycja modeli trójwymiarowych
 • Zabezpieczanie dokumentów PDF
 • Recenzowanie dokumentów 3D PDF
 • Tworzenie grafiki 2D oraz animacji komputerowych
 • Wspó³praca z pakietem MS Office

Oficjalnie najlepszy podrêcznik do nauki Adobe Acrobat 3D Version 8!Cena: 29.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: dtp

Poligrafia praktyczny przewodnik (60.75z)
LaTeX. Wiersz po wierszu (79.00z)
InDesign CS3/CS3 PL. Szybki start (79.00z)
Komputerowy sk³ad tekstów. Jak to zrobiæ? (29.90z)
Real World Adobe InDesign CS3. Edycja polska (129.00z)
Jêzyk Lua i LaTeX (55.20z)
Od skanera do drukarki (69.00z)
Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobiæ? (29.49z)
DTP. Ksiêga eksperta (89.00z)
LaTeX. Leksykon kieszonkowy (14.90z)
Po prostu Acrobat 5. Tworzenie plików (45.00z)
DTP od podstaw. Projekty z klas± (39.00z)
Microsoft Publisher 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (49.00z)
Jak sk³adaæ tekst? Komputer nie jest maszyn± do pisania. Wydanie 2 (39.90z)
Adobe Acrobat 6.0 Standard. Oficjalny podrêcznik (44.90z)
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie II (199.00z)

Pozostae z serii: Inne

Access 97. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
C# 7.0 w pigu³ce. Wydanie VII (78.69z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela. eBook. Pdf (9.90z)
Windows 8 PL. Zaawansowana administracja systemem (32.45z)
Edytor vi (59.00z)
Komputery PC. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)
Po prostu Outlook 2003 PL (49.00z)
Decentralized Applications. Harnessing Bitcoin's Blockchain Technology (143.65z)
Budowa i obs³uga domowych sieci komputerowych. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (27.90z)
Emotional Intelligence for IT Professionals (139.00z)
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie VII (79.00z)
Po prostu Flash 5. Techniki zaawansowane (59.00z)
Secret Recipes of the Python Ninja (179.00z)
Prawo odwagi. Si³a, która na zawsze odmieni Twoje ¿ycie (19.50z)
ASP.NET 2.0: A Developer's Not (101.15z)
Flash CS3 PL. Multimedialny trener (54.45z)
Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie II (25.93z)
UML. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podrêcznik (149.00z)
Reactive Programming with Swift 4 (139.00z)