e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: ajax
Seria: Inne


80 sposobów na Ajax

Bruce W. Perry
cena: 54.90 z
Data wydania: 2006-11-22
stron: 424, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Techniki tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych

 • Przygotowywanie wygodnych w obs³udze formularzy
 • Integracja witryny z Google Maps
 • Zarz±dzanie po³±czeniami sieciowymi
Ajax to nazwa technologii powsta³ej w wyniku po³±czenia jêzyka JavaScript, XML oraz kaskadowych arkuszy stylów. Jej wdro¿enie pozwala wyeliminowaæ ze stron WWW jedn± z ich najbardziej irytuj±cych cech, czyli konieczno¶æ prze³adowywania zawarto¶ci po ka¿dej zmianie. Umiejêtne wykorzystanie mo¿liwo¶ci Ajaksa sprawia, ¿e aplikacje internetowe przypominaj± "zwyk³e" programy dla systemów Windows lub Mac OS. Dziêki zastosowaniu Ajaksa aplikacja internetowa dzia³a zdecydowanie szybciej, a po³±czenia z serwerem nie przeszkadzaj± u¿ytkownikowi w pracy. £atwiejsza jest tak¿e dynamiczna zmiana elementów w ró¿nych czê¶ciach strony. Rozwi±zania oparte na Ajaksie wprowadzono w wielu dziedzinach, takich jak blogi, narzêdzia s³u¿±ce do nauki, newslettery oraz ma³e portale internetowe.
W ksi±¿ce "80 sposobów na Ajax" znajdziesz przyk³ady zastosowania tej techniki w tworzeniu interesuj±cych i nieszablonowych witryn WWW. Czytaj±c j±, dowiesz siê, jak sprawiæ, aby witryny WWW by³y bardziej interaktywne, a aplikacje WWW dzia³a³y dok³adnie tak jak aplikacje desktopowe. Nauczysz siê korzystaæ z interfejsów programistycznych witryn Google Maps, Yahoo! Maps i Geo URL oraz obs³ugiwaæ sesje i cookies z poziomu Ajaksa. Poznasz równie¿ metody weryfikowania poprawno¶ci danych wprowadzanych do formularzy oraz techniki ³±czenia Ajaksa z innymi nowoczesnymi narzêdziami, takimi jak Ruby on Rails.
 • Tworzenie interaktywnych formularzy
 • Po³±czenia z Google Maps i Yahoo! Maps
 • Korzystanie z us³ugi Geo URL
 • Obs³uga plików cookies
 • Przegl±danie kana³ów RSS
 • Integracja z aplikacjami sieciowymi napisanymi w Javie
 • Korzystanie z bibliotek Prototype i Rico
 • Po³±czenie Ajaksa z Ruby on Rails
 • Wykorzystanie biblioteki script.aculo.us do tworzenia efektów wizualnych

Twórz szybkie, wydajne i wygodne w obs³udze aplikacje sieciowe.Cena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: ajax

AJAX i JavaScript. Tworzenie i optymalizacja aplikacji sieciowych (44.00z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II (25.85z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych. Wydanie II (47.00z)
Ajax. Bezpieczne aplikacje internetowe (37.00z)
Ajax. Biblia (47.85z)
AJAX i PHP. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Head Rush Ajax (Rusz g³ow±!) (31.35z)
Ajax Hacks. Tips & Tools for Creating Responsive Web Sites (109.65z)
Ajax. Wzorce projektowe (69.00z)
Kuloodporny Ajax. Jak nowocze¶nie projektowaæ strony internetowe (29.00z)
Ajax w akcji (89.00z)
Ajax. Od podstaw (77.00z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych (47.00z)
Programming ASP.NET AJAX (118.15z)
Head First Ajax. Edycja polska (42.35z)
Ajax. 101 praktycznych skryptów (39.00z)
Podrêcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine (32.45z)
Ajax Design Patterns. Creating Web 2.0 Sites with Programming and Usability Patterns (143.65z)
Ajax on Java (20.35z)
Ajax: The Definitive Guide (169.15z)

Pozostae z serii: Inne

OpenGL. Kurs video. Wprowadzenie do programowania grafiki komputerowej (49.00z)
C# 10. Leksykon kieszonkowy (49.90z)
Sztuka prowadzenia cyberkonfliktu. Atak i obrona w czasie rzeczywistym (51.35z)
Kulisy Kulinarnej Akademii. eBook. ePub (31.99z)
Ubuntu Linux (29.00z)
Trening umys³u dla bystrzaków (23.94z)
Introduction to Tornado. Modern Web Applications with Python (67.92z)
Sencha Touch 2 Up and Running. Building Enterprise Cross-Platform Mobile Web Applications (101.15z)
Test Driving Linux. From Windows to Linux in 60 Seconds (67.92z)
Windows 7: Up and Running. A quick, hands-on introduction (80.74z)
CSS Floating. Floats and Float Shapes (29.67z)
Exchange Server Cookbook. For Exchange Server 2003 and Exchange 2000 Server (152.15z)
C# Cookbook (220.15z)
Machine Learning Solutions (139.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (21.45z)
Photoshop. Podrêcznik u¿ytkownika Lightrooma. Wydanie II (29.40z)
Programming Beyond Practices. Be More Than Just a Code Monkey (109.65z)
Zagadki logiczne (9.95z)
Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II (35.99z)
Po prostu PhotoDeluxe (Home Edition 4) (24.00z)