e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


40 algorytmów, które powinien znaæ ka¿dy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie

Imran Ahmad
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2021-07-19
stron: 320, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Wiedza o algorytmach jest niezbêdna ka¿demu, kto rozwi±zuje problemy programistyczne. Algorytmy s± równie¿ wa¿ne w teorii i praktyce obliczeñ. Ka¿dy programista powinien znaæ mo¿liwie szeroki ich zakres. Powinien te¿ umieæ z nich korzystaæ przy rozwi±zywaniu rzeczywistych problemów, w tym przy projektowaniu algorytmów, ich modyfikacji i implementacji. Niezale¿nie od tego, czy zajmujesz siê sztuczn± inteligencj±, zabezpieczaniem systemów informatycznych lub in¿ynieri± danych, musisz dobrze zrozumieæ, czym w³a¶ciwie s± i jak dzia³aj± algorytmy.
Ta ksi±¿ka jest praktycznym wprowadzeniem do algorytmów i ich zastosowania. Znalaz³y siê w niej podstawowe informacje i pojêcia dotycz±ce algorytmów, ich dzia³ania, a tak¿e ograniczeñ, jakim podlegaj±. Opisano te¿ techniki ich projektowania z uwzglêdnieniem wymagañ dotycz±cych struktur danych. Zaprezentowano klasyczne algorytmy sortowania i wyszukiwania, algorytmy grafowe, jak równie¿ wiele zagadnieñ zwi±zanych ze sztuczn± inteligencj±: algorytmy uczenia maszynowego, sieci neuronowych i przetwarzania jêzyka naturalnego. Wa¿n± czê¶ci± publikacji s± rozdzia³y po¶wiêcone przetwarzaniu danych i kryptografii oraz algorytmom powi±zanym z tymi zagadnieniami. Warto¶ciowym podsumowaniem prezentowanych tre¶ci jest omówienie technik pracy z problemami NP-trudnymi.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • struktury danych i algorytmy w bibliotekach Pythona
  • algorytm grafowy s³u¿±cy do wykrywania oszustw w procesie analizy sieciowej
  • przewidywanie pogody przy u¿yciu algorytmów uczenia nadzorowanego
  • rozpoznawanie obrazu za pomoc± syjamskich sieci neuronowych
  • tworzenie systemu rekomendacji filmów
  • szyfrowanie symetryczne i asymetryczne podczas wdra¿ania modelu uczenia maszynowego

Oto algorytm: poznaj, zaimplementuj, zastosuj!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python in a Nutshell. 2nd Edition (135.15z)
Scientific Computing with Python - Second Edition (129.00z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (34.90z)
Mastering Python Design Patterns - Second Edition (139.00z)
Natural Language Processing Fundamentals (129.00z)
Robust Python (186.15z)
Practical Python Data Wrangling and Data Quality (254.15z)
Azure Data Scientist Associate Certification Guide (159.00z)
Programming Robots with ROS. A Practical Introduction to the Robot Operating System (186.15z)
Robotic Process Automation with Automation Anywhere (159.00z)
Finanse i Python. £agodne wprowadzenie do teorii finansów (32.44z)
Python. Instrukcje dla programisty (89.00z)
Foundations for Analytics with Python. From Non-Programmer to Hacker (169.15z)
Machine Learning for Time-Series with Python (159.00z)
IronPython Studio (15.92z)
Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow. Wydanie II (70.95z)
Cyber Minds (94.99z)
Python dla nastolatków. Projekty graficzne z Python Turtle (21.95z)
Mastering Geospatial Analysis with Python (179.00z)
Zaawansowany Python. Jasne, zwiêz³e i efektywne programowanie (113.52z)

Pozostae z serii: Inne

ECDL Modu³ 3 Przetwarzanie tekstów (31.20z)
Kurs Assemblera (Amiga) (19.50z)
Piêciodniowy sprint. Rozwi±zywanie trudnych problemów i testowanie pomys³ów (21.45z)
Programowanie obiektowe w PHP 5 (37.00z)
Programowanie w jêzyku C. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (19.43z)
Your Money: The Missing Manual (76.42z)
Algorytmy teorii liczb i kryptografii w przyk³adach (65.71z)
Informatyka Europejczyka. iPodrêcznik dla gimnazjum (23.92z)
Twórz gry w Pythonie. Kurs video. Poznaj bibliotekê PyGame (149.00z)
Uczenie maszynowe na Raspberry Pi (80.99z)
Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów (20.16z)
Azure PowerShell Quick Start Guide (109.00z)
Skrypty pow³oki systemu Linux. Receptury. eBook. Mobi (47.00z)
Django 2. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie II (43.45z)
Drupal 8 Blueprints (159.00z)
Gray Hat C#. Jêzyk C# w kontroli i ³amaniu zabezpieczeñ (32.45z)
AJAX i PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych (47.00z)
Tablice informatyczne. C# (2.00z)
JavaScript: The Definitive Guide. Activate Your Web Pages. 6th Edition (143.65z)
JavaScript. Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych (49.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio