e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: dsmax
Seria: Inne


3D Studio VIZ 3i

Autodesk
cena: 69.00 z
Data wydania: 2001-03-29
stron: 432, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
3D Studio VIZ w dziedzinie szeroko pojêtej grafiki trójwymiarowej stanowi powa¿n± konkurencjê dla znacznie dro¿szych i bardziej skomplikowanych programów. Je¶li natomiast chodzi o wizualizacje architektoniczne, projektowanie wnêtrz i planowanie zagospodarowania terenu, VIZ jest wrêcz bezkonkurencyjny. Mo¿liwo¶æ wspó³pracy z AutoCAD-em, interfejs u¿ytkownika jak w innych CAD-owskich programach oraz standardowo wbudowane elastyczne narzêdzia do modelowania takich obiektów jak ¶ciany, okna, drzwi, ogrodzenia czy elementy szaty ro¶linnej, czyni± VIZ-a niezast±pion± pomoc± dla ka¿dego grafika-projektanta. Oprócz tego, w porównaniu z innymi programami, VIZ posiada szereg usprawnieñ w zakresie animacji kamer, technik o¶wietlenia oraz tworzenia realistycznych materia³ów.

Podrêcznik ten przedstawia VIZ-a w wielu ró¿nych zastosowaniach, zwi±zanych z prezentacjami architektonicznymi, animacj±, modelowaniem i grafik± in¿yniersk±. Kilkana¶cie przejrzy¶cie i szczegó³owo opisanych æwiczeñ zapozna ciê z praktycznymi aspektami pracy z programem, bez wdawania siê w zawi³± teoriê i nadmiar skomplikowanych technicznych pojêæ. Æwiczenia te naucz± nowych technik pracy ka¿dego u¿ytkownika VIZ-a, zarówno pocz±tkuj±cego, jak i profesjonalistê.

Czytaj±c niniejsz± ksi±¿kê poznasz miêdzy innymi nastêpuj±ce zagadnienia:

 • S³ownictwo i podstawowe pojêcia zwi±zane z grafik± 3D.
 • Konfigurowanie interfejsu u¿ytkownika VIZ-a 3i.
 • Tworzenie scen z martw± natur± i ich animacja.
 • Projektowanie wnêtrz i modelowanie elementów zabudowy pomieszczeñ.
 • Tworzenie materia³ów organicznych oraz stosowanych w budownictwie i architekturze.
 • Modelowanie krajobrazu, w tym powierzchni wody, ro¶linno¶ci, wody i efektów atmosferycznych.
 • Konstruowanie trójwymiarowej sceny na podstawie szkiców.
 • Renderowanie obrazów o wysokiej rozdzielczo¶ci i dopasowywanie wirtualnych kamer do zdjêæ rzeczywistych obiektów.
 • Wizualizacje architektoniczne, animacje typu walkthrough.
 • Modelowanie obiektów mechanicznych, wykorzystanie powierzchni NURBS.
 • Animacja z wykorzystaniem odwrotnej kinematyki, planowanie animacji.
 • Przygotowywanie dokumentów do druku i sceny VRML.
Ksi±¿ka jest t³umaczeniem oryginalnego podrêcznika do³±czanego przez firmê Autodesk do programu 3D Studio VIZ 3i.

Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: dsmax

3ds max 5. Projekty i rozwi±zania (99.90z)
3ds max 5. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
3ds max 6. Skuteczne rozwi±zania (34.90z)
3ds max 9. Animacja 3D od podstaw (59.00z)
3ds Max 2010. Biblia (199.00z)
3ds max. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.90z)
Po prostu 3ds max 4 (49.00z)
3ds max 7. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
3D Studio MAX. Matrix - jak to zrobiæ? (39.00z)
3ds max 4. Techniki modelowania. Biblia (45.00z)
3ds max 8. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
3D Studio MAX. Czarna ksiêga animatora (95.00z)
3ds max 2010. Animacja 3D od podstaw. Szko³a efektu (29.90z)
3D Studio MAX 3.x. Techniki i narzêdzia animacyjne. Biblia (65.00z)
3ds max 9. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
3D Studio MAX 3. Vademecum profesjonalisty (120.00z)
3ds Max 8. Biblia (147.00z)
3ds max. Leksykon kieszonkowy (19.90z)

Pozostae z serii: Inne

Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript. Making App Store Apps Without Objective-C or Cocoa (101.15z)
Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych (36.85z)
JBoss AS 7. Tworzenie aplikacji (59.00z)
Mamarazzi. Fotografowanie dzieci. Poradnik dla mam. eBook. Pdf (47.00z)
Azure Data Factory Cookbook (139.00z)
C++ High Performance (139.00z)
Elementy logiki matematycznej i metodologii nauk ¶cis³ych. (skrypt z wyk³adów) (34.20z)
Elektryczno¶æ dla m³odych majsterkowiczów. Ciekawe projekty DIY (16.45z)
iPhone Forensics. Recovering Evidence, Personal Data, and Corporate Assets (135.15z)
Python. Projekty do wykorzystania (39.00z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Arkusz kalkulacyjny w æwiczeniach. eBook. Pdf (54.99z)
C#. Rusz g³ow±! Wydanie IV (83.85z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie 4 rozszerzone (20.35z)
Kompendium SolidWorks (149.00z)
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu. Wydanie II (29.90z)
Architektura Lean w projektach Agile (38.35z)
Head First iPhone and iPad Development. A Learner's Guide to Creating Objective-C Applications for the iPhone and iPad. 2nd Edition (169.15z)
Photoshop 5 PL. Podstawy obs³ugi. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Essential Cryptography for JavaScript Developers (109.00z)
Zwinnie do przodu. Poradnik kierownika projektów informatycznych (26.90z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła