e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


3ds Max. Leksykon. eBook. Pdf

Wojciech Pazdur
cena: 27.90 z
Data wydania: 2012-02-08
stron: 224, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

3ds Max- Twój klucz do trzeciego wymiaru

  • 3ds max - zostañ twórc± ¶wietnej trójwymiarowej grafiki!
  • Interfejs i okna widokowe, czyli czego mo¿esz spodziewaæ siê po uruchomieniu programu
  • Zawsze pod rêk±, czyli jak mo¿esz szybko dotrzeæ do najczê¶ciej wykorzystywanych poleceñ
  • Menu, czyli gdzie znajdziesz wszystko, czego Ci potrzeba
3ds Max to program znany chyba wszystkim twórcom grafiki komputerowej - nawet pocz±tkuj±cym. W tym ¶rodowisku powsta³o mnóstwo gier, najró¿niejszych szczegó³owych wizualizacji, a tak¿e arcydzie³ animacji, takich jak "Katedra" Tomasza Bagiñskiego. Wszystko dlatego, ¿e to narzêdzie jest naprawdê znakomite: wygodne, zaopatrzone w wiele systemów modelowania kszta³tów czy nadawania tekstur i stosunkowo proste w obs³udze. Pozwala tak¿e na zastosowanie szerokiego wachlarza technik graficznych i technik animacji trójwymiarowej, oferuje szereg silników renderuj±cych i ca³e masy wtyczek rozszerzaj±cych jego mo¿liwo¶ci.
"3ds Max. Leksykon" to ksi±¿ka, w której znajdziesz uporz±dkowane informacje dotycz±ce pracy w ¶rodowisku 3ds Max - od opisu elementów znajduj±cych siê w g³ównym oknie programu, przez wskazanie, gdzie znale¼æ i do czego s³u¿± najczê¶ciej u¿ywane narzêdzia, a¿ do metodycznego obja¶nienia kolejnych poleceñ zawartych w dziewiêciu menu. Je¶li pracowa³e¶ ju¿ w tym programie, ale chcesz mieæ pod rêk± zbiór wiadomo¶ci pozwalaj±cych szybko przypomnieæ sobie, co uruchamiaj± konkretne polecenia lub gdzie szukaæ takiego, które odpowie na Twoj± bie¿±c± potrzebê, ta ksi±¿ka oka¿e siê dla Ciebie najlepszym wyborem.
  • Omówienie elementów interfejsu
  • Praca z oknami widokowymi
  • Narzêdzia z g³ównej listwy narzêdziowej
  • Menu File, Edit, Tools
  • Narzêdzia do modelowania Graphite

Zasmakuj ¿ycia w trójwymiarze!Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. ePub (27.90z)
Confessions of a Public Speaker (59.42z)
Masterminds of Programming. Conversations with the Creators of Major Programming Languages (101.15z)
Sze¶æ ram my¶lowych (18.99z)
100 sposobów na SQL . eBook. Mobi (39.00z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2011 i 3ds Max Design 2011. Szko³a efektu. eBook. ePub (62.90z)
Uszyj to! Modne ubrania i dodatki w 5 minut (29.89z)
Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji. eBook. ePub (79.00z)
Java Message Service. Creating Distributed Enterprise Applications. 2nd Edition (135.15z)
MySQL. Mechanizmy wewnêtrzne bazy danych. eBook. ePub (29.90z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Algorytmy. Almanach. eBook. ePub (39.00z)
C#. Programowanie. Wydanie VI. eBook. Pdf (99.00z)
Understanding MySQL Internals (169.15z)
HTML5. Programowanie aplikacji. eBook. Pdf (29.90z)
Mining the Social Web. Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub, and More. 3rd Edition (186.15z)
Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Pdf (19.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny. eBook. Pdf (31.99z)
FISZKI audio j. niemiecki Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)

Pozostae z serii: Inne

Big Data. Krótkie Wprowadzenie 30 (22.84z)
Po co ci logo? (25.40z)
JavaScript. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (18.99z)
Matematyczne ³amañce. 113 zagadek logicznych (13.70z)
Tablice informatyczne. Java (12.90z)
Practical Data Science Cookbook - Second Edition (179.00z)
Theory of Fun for Game Design. 2nd Edition (118.15z)
Microsoft Excel 2016 Analiza i modelowanie danych biznesowych (88.83z)
Facebook. W³±cz siê do gry (16.45z)
HTML i XHTML. Æwiczenia praktyczne (17.00z)
Jak pisaæ, ¿eby chcieli czytaæ (i kupowaæ). Copywriting & Webwriting (24.70z)
Mega hit na maturê. Geografia 3. Atmosfera. Strefy klimatyczne. Geografia fizyczna Polski (3.96z)
Mastering ROS for Robotics Programming - Third Edition (179.00z)
Mikrofrontendy w akcji (43.45z)
My¶li (23.94z)
Enterprise JavaBeans (89.00z)
Ajax on Java. eBook. Mobi (29.90z)
Django 3 Web Development Cookbook - Fourth Edition (109.00z)
Practical Development Environments (152.15z)
Windows 95 PL. System operacyjny przysz³o¶ci (30.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | wrocław kompakt zawór do spłuczki dolnopłuk wrocław | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa