e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: php
Seria: Inne


PHP. 101 praktycznych skryptów

Marcin Lis
cena: 29.60 z
Data wydania: 2003-09-25
stron: 252, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
PHP to najpopularniejszy jêzyk programowania serwisów internetowych. £±czy on w sobie przyjazn± sk³adniê z bogat± bibliotek± funkcji, które umo¿liwiaj± szybkie tworzenie zarówno prostych skryptów, jak i zaawansowanych, opartych na bazach danych, profesjonalnych aplikacji. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e jest to jeden z naj³atwiejszych do nauczenia siê jêzyków programowania, co sprawia, ¿e chêtnie siêgaj± po niego pocz±tkuj±cy programi¶ci.
Tytu³ tej ksi±¿ki mówi sam za siebie. Znajdziesz w niej 101 skryptów PHP gotowych do u¿ycia w Twoim serwisie internetowym. Pocz±tkuj±cy programi¶ci mog± po prostu wklejaæ prezentowane tu fragmenty kodu na swoje strony, zaawansowani pokusz± siê zapewne o ich modyfikacjê i dostosowanie do w³asnych potrzeb.Wszystkie skrypty zosta³y dok³adnie obja¶nione, mo¿na wiêc zapoznaæ siê z niuansami programowania w PHP.
Przyk³ady dotycz±:
  • Korzystania z funkcji internetowych PHP
  • U¿ywania systemu plików do przechowywania danych
  • Tworzenia liczników i ksi±g go¶ci
  • £±czenia siê z bazami danych
  • Tworzenia grafiki w PHP
  • Funkcji zwi±zanych z dat± i czasem
  • Zabezpieczania stron za pomoc± hase³ i logowania u¿ytkowników
Cennym uzupe³nieniem jest zwiêz³y opis operatorów, typów danych, instrukcji i wybranych funkcji jêzyka PHP, z którego mo¿esz zawsze skorzystaæ, gdy czego¶ zapomnisz. Ksi±¿ka "PHP. 101 praktycznych skryptów" powinna znale¼æ siê na pó³ce ka¿dej osoby u¿ywaj±cej tego doskona³ego narzêdzia.

Cena: 29.60 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: php

PHP. Tworzenie stron WWW. Szybki start (49.90z)
PHP5 i MySQL. Biblia (99.00z)
PHP5. Obiekty, wzorce, narzêdzia (99.00z)
mod_rewrite. Podrêcznik administratora (34.90z)
Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy (17.90z)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV (35.99z)
PHP5. Zaawansowane programowanie (79.00z)
PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start (59.00z)
PHP5. Programowanie (64.90z)
PHP-Nuke. Tworzenie witryn WWW (47.00z)
PHP5. Ksiêga eksperta (89.00z)
PHP. Stwórz w³asn± stronê internetow± (49.90z)
PHP5. Kompendium webmastera (69.00z)
Symfony w przyk³adach (59.00z)
PHP 5. Nowe mo¿liwo¶ci (39.90z)
PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe (79.00z)
PHP. Zaawansowane programowanie. Vademecum profesjonalisty (75.00z)
PHP4 od podstaw (75.00z)
PHP4. Zaawansowane programowanie (99.00z)
PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW (37.00z)

Pozostae z serii: Inne

Mikrokontrolery AT91SAM7 w przyk³adach (89.52z)
Troubleshooting Docker (179.00z)
Windows 8.1 Krok po kroku (88.83z)
Java Deep Learning Projects (179.00z)
The AI Organization. Learn from Real Companies and Microsoft’s Journey How to Redefine Your Organization with AI (143.65z)
Hands-On Python Natural Language Processing (129.00z)
ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Æwiczenia (24.00z)
Analytics for the Internet of Things (IoT) (179.00z)
Blockchain. Fundament nowej gospodarki (21.95z)
Perl Template Toolkit. Scalable Templating for the Web (135.15z)
Nowoczesny jêzyk JavaScript (37.95z)
Infrastructure as Code with Azure Bicep (149.00z)
Hands-On Data Analysis with Pandas (139.00z)
Cloud-Native Applications in Java (169.00z)
DaVinci Resolve. Poradnik u¿ytkownika (38.94z)
SQL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (16.45z)
Distributed Computing with Go (139.00z)
Po³±cz kropki (35.93z)
Techniki fotografii wieloujêciowej. Od inspiracji do obrazu (59.00z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)