e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


100 sposobów na Perl. eBook. Pdf

chromatic, Damian Conway, Curtis
cena: 31.99 z
Data wydania: 2012-08-22
stron: 320, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Zbiór skutecznych rozwi±zañ dla programistów aplikacji internetowych

 • Zwiêkszanie produktywno¶ci pracy
 • Tworzenie interfejsów u¿ytkownika
 • Wyszukiwanie i usuwanie b³êdów
Perl, od swojego zaistnienia na rynku, wyewoluowa³ od prostego narzêdzia do przetwarzania tekstów i budowania raportów do formy zaawansowanego jêzyka programowania pozwalaj±cego na tworzenie praktycznie ka¿dej aplikacji dzia³aj±cej w sieci. Mimo do¶æ zaawansowanego "wieku", nie traci nic na popularno¶ci. W sieci pojawiaj± siê coraz nowsze wersje, a grono programistów korzystaj±cych z Perla stale ro¶nie. Spo³eczno¶æ u¿ytkowników tego jêzyka skupiona wokó³ portalu CPAN udostêpnia napisane przez siebie skrypty, wskutek czego z wieloma problemami programistycznymi mo¿na sobie poradziæ, korzystaj±c z gotowych rozwi±zañ lub siêgaj±c do innych ¼róde³.
Dziêki ksi±¿ce "100 sposobów na Perl" odkryjesz ma³o znane i mniej typowe zastosowania tego jêzyka. Czytaj±c j±, dowiesz siê, w jaki sposób wykorzystaæ Perl do ró¿nych zadañ. Nauczysz siê zwiêkszaæ efektywno¶æ swojej pracy, tworzyæ elementy interaktywne i przetwarzaæ pliki tekstowe w nietypowy sposób. Zapoznasz siê z odczytywaniem danych z baz i arkuszy kalkulacyjnych, prac± z modu³ami oraz programowaniem obiektowym. Znajdziesz tu tak¿e informacje o testowaniu kodu, usuwaniu b³êdów i optymalizowaniu wydajno¶ci programów napisanych w Perlu.
 • Korzystanie z biblioteki CPAN
 • Automatyczne formatowanie kodu w edytorze Emacs
 • Generowanie elementów graficznych
 • Przetwarzanie arkuszy kalkulacyjnych
 • Praca z bazami danych
 • Tworzenie zestawu narzêdziowego modu³ów
 • Korzystanie z obiektów
 • Testowanie kodu
 • ¦ledzenie wykonywania programu


Cena: 31.99 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II. eBook. ePub (77.00z)
Instant Audio Processing with Web Audio (64.99z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Mobi (27.90z)
Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno¶ci witryny. eBook. Pdf (52.90z)
Te ma³e seksowne cyferki. Jak rozwin±æ biznes przy u¿yciu danych, które ju¿ mamy (35.91z)
Backup i zarz±dzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrêcznik. eBook. Mobi (35.90z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Mobi (15.90z)
LINQ Pocket Reference. Learn and Implement LINQ for .NET Applications (50.92z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Egzamin 70-741: Windows Server 2016 - Praca w sieci (75.20z)
Grafika w Internecie. eBook. ePub (62.90z)
Tablice informatyczne. AJAX. eBook. Pdf (9.90z)
Personal Investing: The Missing Manual (76.42z)
The Cathedral & the Bazaar. Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary (101.15z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. Mobi (47.00z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. Mobi (27.90z)
Your Body: The Missing Manual. The Missing Manual (84.92z)
Instant OpenLayers Starter (64.99z)
SEO Warrior. Essential Techniques for Increasing Web Visibility (152.15z)
Symfony w przyk³adach. eBook. Pdf (47.00z)

Pozostae z serii: Inne

Polski e-konsument. Dekada zmian (39.90z)
Implementing Qlik Sense (209.00z)
Po prostu DHTML (22.50z)
Amazon Web Services. Kurs video. Tworzenie aplikacji (79.00z)
Pi³komatyka. Matematyczne piêkno futbolu (35.93z)
Archiwizator RAR (11.30z)
Komputery PC dla bystrzaków (34.90z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)
Zarz±dzanie projektami dla in¿ynierów (56.19z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Matematyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej. Klasa 5. Czê¶æ 3 (12.90z)
Novell Netware 4 - u¿ytkowanie i administrowanie (21.00z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
Grafika w Internecie. eBook. Mobi (62.90z)
Blockchain i bezpieczeñstwo systemów rozproszonych (99.73z)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL (89.00z)
Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# (70.95z)
Kotlin Standard Library Cookbook (139.00z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie III (89.40z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | motoryzacja