e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

więcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 zł

Jak zarabiać kilkadziesi±t dolarów dziennie?

Darmowa czę¶ć I

więcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 zł
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czę¶ci

więcej
Sekrety języka C#
Cena: 29.95 zł


Nowo¶ci

więcej

Podstawy teorii aproksymacji w zadaniach

Leokadia BiaÂłas-CieÂż, Tomasz Kobos, Grzegorz Lewicki
promocja -19%
cena: 68.148148148148 zł 55.20 zł

Wydawnictwo PWN przestawia unikatowy podrêcznik dla wyk³adowców, doktorantów i studentów dotycz±cy szerokiego dzia³u matematyki jakim jest teoria aproksymacji. Czytelnik ma okazjê samodzielnie poznaæ zagadnienia tej dziedziny, które s± zaprezentowane w przystêpny sposób w postaci zadañ ze szczegó³owymi rozwi±zaniami.

więcej

Nowa matura z matematyki od 2023

GraÂżyna Czenskowska
promocja -32%
cena: 29.544117647059 zł 20.09 zł

„Nowa matura z matematyki od r. 2023. Zakres podstawowy” jest kursem przygotowawczym do obowi±zkowej matury z matematyki wed³ug nowej formu³y 2023. Publikacja jest zgodna z zaleceniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

więcej

Practical Linear Algebra for Data Science

Mike X Cohen
promocja -15%
cena: 299 zł 254.15 zł

If you want to work in any computational or technical field, you need to understand linear algebra. As the study of matrices and operations acting upon them, linear algebra is the mathematical basis of nearly all algorithms and analyses implemented in computers.

więcej

Ubuntu 22.04. Kurs video. Zostañ administratorem Linux

Piotr Ko¶ka
promocja -25%
cena: 199 zł 149.25 zł

Obierz kurs na... ca³kiem nowy Linux Bez Linuksa nie ma wspó³czesnej informatyki, czy wrêcz wspó³czesnego ¶wiata – to stwierdzenie absolutnie nie jest przesad±.

więcej

Data Quality Fundamentals

Barr Moses, Lior Gavish, Molly Vorwerck
promocja -14%
cena: 255.98837209302 zł 220.15 zł

Do your product dashboards look funky? Are your quarterly reports stale? Is the data set you're using broken or just plain wrong? These problems affect almost every team, yet they're usually addressed on an ad hoc basis and in a reactive manner.

więcej

Building a Cyber Resilient Business

Magda Chelly, Shamane Tan, Hai Tran
cena: 109.00 zł

With the constant and increasing number of cyberattacks, it has become essential for C-suite executives and board members to step up and collectively recognize cyber risks as a top priority business risk.

więcej

Cybersecurity - Attack and Defense Strategies - Third Edition

Yuri Diogenes, Dr. Erdal Ozkaya
cena: 149.00 zł

Cybersecurity - Attack and Defense Strategies, Third Edition will bring you up to speed with the key aspects of threat assessment and security hygiene, the current threat landscape and its challenges, and how to maintain a strong security posture.

więcej

Algebra i jej zastosowania

Anna Romanowska
promocja -16%
cena: 30.833333333333 zł 25.90 zł

PodrĂŞcznik do wykÂładów z algebry na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej powstaÂł na podstawie wykÂładów „Algebra i jej zastosowania 1, 2” oraz „Wybrane zagadnienia algebry” prowadzonych przez autorkĂŞ na tym wydziale przez wiele lat.

więcej

Learn C Programming - Second Edition

Jeff Szuhay
cena: 119.00 zł

The foundation for many modern programming languages such as C++, C#, JavaScript, and Go, C is widely used as a system programming language as well as for embedded systems and high-performance computing.

więcej

JavaScript. Kurs video. Pierwsze kroki w programowaniu

Grzegorz Godlewski
promocja -25%
cena: 129 zł 96.75 zł

Obierz kurs na... fundamenty JavaScript Szybko¶æ, prostota, wszechstronno¶æ, interoperacyjno¶æ... to dopiero pocz±tek d³ugiej listy zalet JavaScript. Choæ trudno to sobie wyobraziæ, przed er± JavaScript w Internecie dominowa³y statyczne strony www.

więcej

Bezpieczeñstwo systemów informatycznych firm i instytucji

PrzemysÂław Jatkiewicz
cena: 25.20 zł

W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego zarz±dzanie bezpieczeñstwem informacji jest kluczowym elementem pozwalaj±cym funkcjonowaæ instytucjom oraz przedsiêbiorcom. Zapewnienie poufno¶ci, integralno¶ci oraz dostêpno¶ci informacji wynika z przepisów prawa, a tak¿e warunkuje poprawne i efektywne realizowanie prowadzonych dzia³añ.

więcej

Cyfrowe Pañstwo. Uwarunkowania i perspektywy

Marcin Kowalczyk
promocja -19%
cena: 82.962962962963 zł 67.20 zł

Monografiê nale¿y traktowaæ jako próbê okie³znania bardzo dynamicznych procesów pojêciowych, za których pojmowaniem jako spo³eczeñstwo stopniowo przestajemy nad±¿aæ. Jest to pewnego rodzaju (w du¿ym uproszczeniu) przewodnik s³u¿±cy do zrozumienia wspó³czesnego, coraz bardziej technologicznie zaawansowanego ¶wiata.

więcej

The Missing Bootstrap 5 Guide

Jeppe Schaumburg Jensen
cena: 139.00 zł

Bootstrap is one of the world's most popular and easy-to-use frontend UI toolkits for building responsive websites, but few know how to get the most out of its vast range of components, utilities, JavaScript plugins, and other features.

więcej

Skill Master: listening. Od zera do bohatera

Anna Lewoc
promocja -25%
cena: 119 zł 89.25 zł

Set course to… perfecting your passive English skills The 21st century world speaks English. It is the go-to language during political, scientific and business meetings, as well as that of students going abroad for internships.

więcej

Python for Finance Cookbook - Second Edition

Eryk Lewinson
cena: 149.00 zł

Python is one of the most popular programming languages in the financial industry, with a huge collection of accompanying libraries. In this new edition of the Python for Finance Cookbook, you'll explore classical quantitative finance approaches to data modeling, such as GARCH, CAPM, and factor models, and modern machine learning and deep learning solutions.

więcej

Domain-Driven Design with Java - A Practitioner's Guide

Premanand Chandrasekaran, Karthik Krishnan
cena: 139.00 zł

Domain-Driven Design (DDD) makes available a set of techniques and patterns that enable domain experts, architects, and developers to work together to decompose complex business problems into a set of well-factored, collaborating, and loosely coupled subsystems.